SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Jak dlouho platí osvědčení v oblasti BOZP?

24.04.2013 | ZDROJ: BOZPinfo.cz | AUTOR: Samková Anna

Na dotaz odpověděla JUDr. Anna Samková.

KLÍČOVÁ SLOVA: odborná způsobilost, odborně způsobilá osoba v prevenci rizik

Rád bych věděl, jakou má platnost odborná způsobilost osob v prevenci rizik získaná ukončeným studiem v oboru bezpečnosti práce na střední nebo vysoké škole. Názory oslovených inspektorů práce se liší.

V současném období je třeba vycházet ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve kterém se stanoví, že pouze odborně způsobilá osoba po splnění zákonných předpokladů odborné způsobilosti dle § 10 tohoto zákona může vykonávat úkoly v prevenci rizik anebo zajišťovat činnosti koordinátora BOZP na staveništi, a to buď v pracovněprávním vztahu anebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Fyzické osoby však mohou mít další osvědčení v oblasti BOZP, např. osvědčení managera BOZP, osvědčení auditora systému BOZP apod. Tato osvědčení mohou mít i neomezenou dobu platnosti a jsou dokladem o tom, že fyzické osoby mohou vykonávat v oblasti BOZP dílčí činnosti, jako např. zajišťovat školení, audit systému řízení BOZP anebo vykonávat úkoly podle pokynů zaměstnavatele, ale nemohou za zajišťování úkolů v oblasti BOZP za zaměstnavatele/zadavatele staveb odpovídat. Zákon v § 10a upravuje platnost osvědčení odborně způsobilé osoby podle tohoto zákona, ale neřeší v něm platnost osvědčení vydaných podle jiných právních předpisů, která mohu mít i neomezenou platnost, ale nejsou dokladem pro výkon činnosti odborně způsobilé osoby podle tohoto zákona.

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS