SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Orgány sdružení

  • Orgány sdružení Členská schůze
  • Rada sdružení
  • Předseda sdružení
  • Revizor

 

Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, kterou tvoří všichni členové sdružení. Do působnosti Členské schůze náleží volba členů Rady sdružení a Revizora. Předseda sdružení svolává členskou schůzi nejpozději měsíc před skončením funkčního období Rady sdružení.

Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení. První radu sdružení jmenují zakladatelé. Rada sdružení má nejméně 3 členy a jejich funkční období je 5 let. Opětovné zvolení členů rady sdružení není vyloučeno. Rada sdružení si volí si ze svého středu volí Předsedu sdružení na funkční období v trvání 5 let.

Rada sdružení se schází dle potřeby, přičemž zasedání Rady sdružení může svolat Předseda sdružení nebo kterýkoliv z její členů. Rada sdružení rozhoduje prostou většinou. Je oprávněna rozhodovat o změně stanov a všech dalších věcech, s výjimkou těch, které tyto stanovy nebo organizační a provozní řád sdružení výslovně nevyhradí jiným orgánům sdružení.

Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení, odpovědným radě sdružení. Jedná jménem sdružení navenek ve všech věcech s právními důsledky pro sdružení. Předsedu sdružení zastupuje v jeho funkci statutárního orgánu sdružení v jeho nepřítomnosti osoba určená organizačním a provozním řádem.

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS