SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Závěry z konference 2014

Závěry z 2. dne V. Mezinárodní konference – Bezpečná stavba (10. 10. 2014)

 

Pořadatel konference VIZE – bezpečná stavba o.s. oslovil 2. dne konference  svým předsedou Bc. V. Mílkem všechny přítomné předem připraveným Dotazníkem, který obsahoval otázky z problematiky projednávané na 1. dnu této konferenci. Níže jsou zaznamenány výsledky této dotazníkové akce, a to formou otázky a odpovědí k nim (% zastoupení odpovědí přítomných účastníků). Prezenční listina z tohoto dne je přiložena k těmto závěrům).

 

 

Otázka č. 1 JE POTŘEBA NOVELIZOVAZ ZÁKON Č. 309/2006 Sb.?

Odpovědělo 99 % účastníků ANO. Je nezbytné upřesnit některé pojmy a vyložit je ve vztahu k bezpečnosti práce. Zástupci projektových organizací konstatovali, že chybí účast koordinátora ve fázi přípravy stavby, tj. v době zpracování projektové dokumentace. Dále konstatovali, že nadnárodní zadavatelé staveb mají větší zájem na zajišťování BOZP na staveništích a jsou ochotni do systému BOZP i investovat.

 

Otázka č. 2 JE POTŘEBA NOVELIZOVAT NV Č. 591/2006 Sb.?

Odpovědělo 95 % účastníků ANO. Důvodem je zapracovat nově do Přílohy č. 5 „výkon stavebních prací na dopravních stavbách za provozu“ s ohledem na řadu nehod a nepříznivých událostí, které měly za následek řadu pracovních úrazů s následkem smrti zaměstnanců na stavbách a dále je nezbytné doplnit do NV „požadavky na postupy při výkopových pracích“. Rovněž požadovali zpracovávat ve spolupráci s koordinátory příklady „SPRÁVNÉ PRAXE“ pro výkopové práce v odlišných podmínkách (typ zeminy, účel výkopu aj.). Dále zazněl návrh na zařazení mezi rizikové práce i dopravní stavby při zachování provozu dopravy.

 

Otázka č. 3 VYSTUPUJE V SOUČASNOSTI NA STAVBÁCH KOORDINÁTOR S AUTORITOU ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY A PLNÍ ÚKOLY V SOULADU S POVINNOSTMI ULOŽENÝMI Z.Č. 309/2006?

Odpovědělo 99 % účastníků NE  KOO NEMÁ POŽADOVANOU AUTORITU. V případě určení KOO jde často o formální naplnění zákona, a proto je tato fce. na stavbě podceňována zadavateli staveb, kteří zatím ví, že sice musí podle § 14 odst. 2 zákona určit koordinátora, ale zatím nepoznali výhody tohoto institutu, kdy úspěšná koordinace činností všech zhotovitelů na stavbách nevede ke vzniku pracovních úrazů. Důsledkem toho jsou i nízké odměny za tuto činnost. Význam tohoto institutu však v dnešním stavebnictví u nás i v ostatních členských státech EU roste, protože stavební práce zajišťuje systém založeny na řadě zhotovitelů (subdodavatelů prací), kdy jde převážně o malé a střední podniky a OSVČ.

 

Otázka č. 4 KDO MÁ BÝT ZPRACOVATELEM PLÁNU BOZP?

Navrhované odpovědi: jen koordinátor; v případech, kdy koordinátor není určen, tak pouze OZO v prevenci rizik anebo „jiná osoba“.

  • 96% účastníků odpovědělo ANO (1% účastníků se zdrželo), tj. jen koordinátor, který by měl být zpracovatelem plánu BOZP, a to z důvodu, že se jedná o regulované povolání, které je právním předpisem standardizované a dále jde o vázanou živnost dle živnostenského zákona; kromě toho se jedná o to, že se fyzická osoba pro účast na zkoušce KOO vzdělávala a úspěšně vykonala zkoušku, na základě které pak získala osvědčení pro provádění činnosti KOO v praxi. V neposlední řadě OZO v prevenci rizik má jinak zaměřené vzdělávání podle přílohy č. 1 NV č. 592/2006 Sb. (plán BOZP v jejich obsahu vzdělávání chybí).
  • 3% účastníků hlasovalo, že v případě, kdy by nemusel být určen na stavbě koordinátor a jednalo by se o malé stavby (např. u RWE jde často o výkopové práce), tak plán BOZP může zpracovávat rovněž odborně způsobilá osoba v prevenci rizik.
  • Jiné osoby toto oprávnění mít nemají!!! 100% účastníků. Pokud má získat plán BOZP potřebnou kvalitu a uplatnění v praxi je potřeby zvýšit úroveň vzdělávání pro zpracování tohoto dokumentu. Jiné osoby profesně odborně způsobilé se ale v oblasti BOZP při tvorbě plánu BOZP neorientují. 

 

Účastníci požadovali, aby pro zajištění postupného zkvalitňování plánů BOZP, které nebudou jen formálními dokumenty, se kterými se na stavbě nepracuje, musí být v zákonu JEDNOZNAČNĚ dáno, kdo jedině může plán BOZP zpracovávat a že jej nemůže zpracovávat „jiná osoba“. V současné době, kdy jej zpracovávají různé fyzické osoby, je v praxi kvalita plánů BOZP velmi často na nízké úrovni. Jednou z důsledků je, že jsou plány BOZP často formální dokumenty, a to je předmětem kritiky jak zadavatelů staveb, tak zhotovitelů na stavbách, kteří s plány BOZP proto nepracují.

V této souvislosti vznikl od zhotovitelů i samotných koordinátorů požadavek, aby se stanovily u držitelů akreditací, kteří také vzdělávají budoucí KOO, minimální standardy pro vzdělávání uchazečů o zkoušku z OZ koordinátora.

 

Otázka č. 5 MŮŽE FUNKCI KOO NA STAVBĚ VYKONÁVAT I FO, KTERÁ PRO ZADAVATELE STAVBY SOUČASNĚ VYKONÁVÁ FCI. TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA (TDI)?

Odpovědělo 90 % účastníků NE. Institut koordinátora a výkon její činnosti musí být nezávislý na dalších fyzických osobách na stavbě, tj. nejen na TDI, ale dále na stavbyvedoucích, na zhotovitelích na stavbě anebo jeho zaměstnancích, ale i na OZO v prevenci rizik apod. Jinak se KOO dostává do střetu zájmu, a to i v rámci čerpání finančních prostředků z EU. Problém je dále i v tom, že zatímco KOO je odborně způsobilá osoba mající pro tuto činnost osvědčení s přesně stanovenými zákonnými povinnostmi, tak osoba vykonávající TDI nemusí mít žádnou kvalifikaci, vzdělání či odbornou praxi ani osvědčení. Jejím úkolem je na základě soukromoprávní smlouvy se zadavatelem stavby hlídat kvalitu vykonávaných stavebních a jiných prací na stavbě, termíny jejich dokončení a efektivní čerpání finančních prostředků na ně apod. S bezpečností práce TDI nemá zkušenosti a v zásadě nemá ani potřebné znalosti a dovednosti, jak vykonávat činnost KOO, tak jak to požaduje NV č. 591/2006 Sb. 95 % účastníků se vyslovilo pro samostatný výkon KOO a nespojování činnosti KOO s činností TDI.

 

Otázka č. 6 JAK STANOVIT ROZSAH ČINNOSTI KOO, ABY JEJICH ODMĚNA ZA VÝKON ČINNOSTI KOO BYLA ADEKVÁTNÍ NÁKLADŮM A PŘIMĚŘENÉMU ZISKU ZA NI?

V odpovědi na tuto otázku 96% účastníků bylo proto, aby v NV č. 591 bylo v nové Příloze č. 6 stanoveny jak minimální požadavky jak pro plán BOZP v přípravě, který se v době realizace stavby aktualizuje, tak pro požadavky plánu BOZP při realizaci stavby, ale rovněž kritérium pro počet koordinátorů na stavbě a pro četnost jejich návštěv na stavbě. Ostatní účastníci se hlasování zdrželi. Jeden ze zahraničních účastníků na této konferenci pan Lars Vedsman (spoluautor dánské vyhlášky) z Dánska sdělil, že u nich je zvykem stanovit časový rozsah nasazení koordinátora BOZP podle objemu prací a délky výstavby.

Více informací o procesu a povinnostech pro všechny účastníky výstavby a ukázky dobré praxe na stránkách:

 

www.byggeproces.dk

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS