SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Reakce a články


I.ročník Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA

Slovo předsedy SPOLEČNÉ VIZE:
I. ročník Mezinárodní konference:BEZPEČNÁ STAVBA

pořádané v rámci Evropských dnů Ministerstva práce a sociálních věcí jako součást Evropské kampaně „ Zdravé pracoviště 2012 – 2013“ a dne Příklady správné praxe.

 

        Tak nám skončila zase jedna konference, by řekl prozaik. Já ale myslím, že tato konference byla mimořádná nejen svým průběhem, ale zejména obsahem a složením jednotlivých řečníků konference. Byly to dva dny, kdy se přes 200 účastníků zabývalo bezpečnosti a ochranou zdraví při práci a vším, co s tím souvisí. Od vysokoškolského vzdělávání, zapojení investora (zadavatele stavby), projektantů, zhotovitelů, facility manamegentu až po samotné koordinátory BOZP. Organizátoři usilovali o zobrazení všech témat, která se bezpečné stavby týkají a kterýma je nutno se v roce 2013 zabývat detailně. Nastolená témata vyvolala živou diskuzi o přestávkách, ale i při večerním společenském programu. Otázky kolem zpracování plánu BOZP, skladby projektové dokumentace od roku 2013 a vazby na SZ to byly další témata, která ovládala konferenci. Příspěvky zahraničních účastníků zejména pana Philipa Bakera (předsedy pracovní skupiny ISHCCO), pana Henrika van Brenka (SKANSKA USA) ale i paní Ewelíny Nowaćinské (SKANSKA PLR) byly velkým obohacením programu konference.

        Závěry konference přinesly návrh na vznik pracovní skupiny k projednání programových záležitostí, které byly předmětem jednání této konference pro ČSSI, ČKAIT, MPSV, Vize, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, SUIP, Hospodářská komora ČR. Konference ukázala řadu kritických míst a možnou cestu.

Konference doporučila zabývat se zpracováním a odsouhlasením návrhu na metodiku (doporučení) pro zadavatele staveb, týkající se:

a)      počtu koordinátorů na stavbě podle charakteru stavby, rizikovosti, doby trvání apod.

b)      četnosti návštěv koordinátora a hodinová náročnost na jeho činnost

c)      ohodnocení zpracování plánu BOZP koordinátora při přípravě projektové dokumentace (který se bude upravovat při 

         realizaci stavby) za účelem dostatečného ohodnocení činnosti koordinátora při přípravě plánu BOZP.

         Konference doporučila zabývat se návrhem novely zákona č. 251/005 Sb., o inspekci práce – sankcionování zadavatele staveb za nedodržování povinnosti §14 a §15 zák. č. 309/2006. Doporučení se týkalo i k novela zákona č. 309/2006 Sb., k §10 vést odbornou diskuzi se závěry na zákonné předpoklady odborné způsobilosti koordinátora (délka odborné praxe obecně a pro absolventy vysokých škol stavebního směru). Výstupem je i doporučení k diskuzi o obsahu zásad plánu BOZP popřípadě jejich podrobnější rozvedení v nařízení vlády v minimální požadavky na zpracování plánu BOZP. K novela zákona č. 309/ 2006 Sb., §16 písm. a) precizovat v tomto ustanovení povinnost zhotovitele doložit, že informoval koordinátora o způsobu provádění stavby tj. o používaných technologických a pracovních postupech a z toho vyplývajících rizicích (nestačí seznámení s riziky a platnými právními předpisy, které se k nim vztahují) zavedení pojmu PBPP „POSTUP BEZPEČNÉHO PROVÁDĚNÍ PRACÍ“

       Konference navrhla projednat doporučení koordinátorům v rámci jejich oprávnění, jak prokazatelně upozorňovat zhotovitele na porušování zásad BOZP zhotoviteli stavby

       Vystoupení investorů, zástupců RWE a ČEZ, ukázalo trend požadavků při zadávání na zajištění bezpečnosti staveb a konference jednoznačně vyjádřila podporu stavebníkům – zadavatelům staveb a jejich požadavků na provádění stavby bezpečným způsobem jako standardu v rámci obchodních podmínek. 

Konference vyzvala Ministerstvo práce a sociálních věcí k zadání rozpracování kritérií na soutěž „BEZPEČNÁ STAVBA“ pro rok 2013.

        Konferenci byla pořádána Ministerstvem práce a sociálních věcí, Společnou vizí a Ecologial Consulting a.s.. Nad touto konferencí přijal záštitu ministr práce, Státní úřad inspekce práce, Olomoucký kraj a Českomoravská komora lešenářů. Rád bych velmi poděkoval všem, kteří se na organizaci této velmi úspěšné konference podíleli, ale zejména paní magistře Svatavě Hrubé (Ecological Consulting a.s.), která odvedla vynikající práci nejen při přípravě ale při samotném průběhu konference.

            

Bc. Vladimír Mílek
předseda sdružení profesního seskupení

SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o. s.

Ondráčkova 946/95
628 00 Brno
mobil: +420 733 625 979
fax.:  +420 541 126 610

www.spolecnavize.cz, e-mail: milek@k4.cz


ČLÁNKY Z KONFERENCE:Ke stažení:

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS