SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Obsah TP - PBPP

 

 

10 BODŮ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU

PBPP

„POSTUP BEZPEČNÉHO PROVÁDĚNÍ PRACÍ“

 

Firma, soubor, název, identifikační číslo PBPP a datum

1.    Popis prací, které jsou předmětem PBPP

 • termíny prací
 • trvání prací
 • posloupnost prací,
 • místo provádění prací

2.    Požadované zdroje

 • pracovní síly
 • dozor
 • strojní vybavení
 • materiály

3.    Hodnocení významných rizik pro všechny činnosti, včetně

 • přístup na pracoviště / výstup z pracoviště
 • podmínky pracoviště
 • ohrožení jiných osob(např. veřejnosti)
 • nebezpečné materiály, hluk, ruční manipulace atd.
 • rizika vyplývající z prováděného postupu prací

4.    Nutná organizační a jiná opatření jako např.

 • písemná povolení
 • instrukce bezpečnostní službě
 • speciální školení, kvalifikace
 • určený postup provádění jednotlivých prací, včetně zapracovaných opatření k odstranění nebo snížení závažnosti rizik (viz. bod 4),

5.    Požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky

 • zdůvodnění jejich použití (proč nebyla upřednostněna kolektivní ochrana)
 • konkrétní typy, předepsané kombinace pro určitou konkrétní činnost
 • u OOPP ve výškách způsob pohybu ve výšce tak, aby byla po celou dobu zajištěna ochrana proti pádu
 • určení, popis a vyznačení kotevních míst

6.    Opatření pro případ havárie, včetně

 • záchrany osob
 • zvláštních požadavků na zajištění první pomoci

 

7. Dočasné systémové úpravy (např. odklonění dopravy, protipožární opatření)

 

8.    Komu bude / byl PBPP předložen, včetně údajů o

 • kontrole a aktualizaci
 • požadovaných změnách
 • o tom, kdy a komu byl PBPP předán a vysvětlen (kdo ho bude provádět-funkce)

9. Monitorování dodržování technologického postupu

 • kdo je povinen provádět soustavnou kontrolu dodržování PBPP a je odpovědný za jeho dodržování

10.  Presenční listina - jména, datum a podpisy seznámených zaměstnanců

 • jméno, datum a podpis školitele

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS