SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Činnosti

Konference Brno 2011

K O N F E R E N C E K PROJEKTU č. HC 205/10 „METODY A ZPŮSOBY PRÁCE KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI“

 

Společná vize uspořádala dne 11. 10. 2011 v prostorech PS Brno konferenci k projektu MPSV „Metody a způsoby práce koordinátora BOZP na staveništi“, kde byly projednávány některé výstupy tohoto projektu.JUDr. Anna Samková (MPSV), jako odborný garant projektu, seznámila přítomné s historií projektu a s očekáváním, které je s ním spojeno. Ocenila, že je prostřednictvím projektu k dispozici názor odborné veřejnosti na problematiku koordinátora. Informovala o zkušenostech s činností akreditovaných organizací pro provádění zkoušek koordinátorů BOZP na staveništi. Cílem je zvyšovat náročnost a kvalitu jak organizací, které ověřují znalosti koordinátorů, tak i přímo těchto odborně způsobilých osob. K tomuto tématu se bude 1. 11. 2011 konat kulatý stůl, kam budou pozváni zástupci akreditovaných organizací. Zmínila se rovněž o připravovaných změnách zákona 309/2006 Sb.Bc. Vladimír Mílek, předseda Společné vize, informoval podrobně o současném stavu řešení projektu. Zaměřil se na konkrétní problémy, vyskytující se na stavbách v souvislosti s bezpečností práce a na možnosti, jak je řešit z pozice koordinátora. Vyzdvihl úlohu plánu BOZP na staveništi, který má zpracován již ve fázi projektové přípravy stavby v tom rozsahu, v jakém jsou dostupné informace o stavbě. Zahrnutí požadavků na bezpečnost prováděných prací do dokumentace v co nejčasnější fázi umožňuje také lepší finanční plánování, vytvoření přesnější představy o nákladech na BOZP ve fázi provádění stavby.Ing. Jindřich Pater (ČKAIT) ve svém příspěvku zdůraznil některé problémy, s nimiž se setkávaly pracovní skupiny při řešení projektu a popsal i varianty, jak se s nimi vypořádat. Při jejich řešení byly využívány mimo jiné i bohaté zkušenosti České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Ing. Zdeněk Neset (SUIP) připravil prezentaci o vývoji úrazovosti ve stavebnictví v posledních letech. Zdá se, že existuje tendence ke snižování počtu úrazů, nicméně na statistiku má vliv i snižování stavební činnosti, způsobené aktuální ekonomickou situací. Ke zvyšování úrovně bezpečnosti na stavbách přispívají kontroly, prováděné Oblastními inspektoráty práce na celém území republiky, zaměřené na stavební činnost.Na konferenci vystoupili se svými příspěvky také zástupci vysokých škol Ing. Jitka Vlčková (VUT FAST Brno), Ing. Karel Kubečka, Ph.D. (VŠB TU Ostrava), Zástupce ČVUT FS Ing. Pavel Svoboda CSc. se omluvil. Přítomní byli informováni o výchově studentů v oblasti BOZP. Tomuto vzdělávání nebyla v minulosti věnována potřebná pozornost, ale zdá se, že se situace mění. Klade se důraz na to, aby se studenti seznamovali s praktickými problémy formou odborných praxí, brigád, stáží, apod. Se svými pohledy na problematiku koordinátora a bezpečnost stavebních prací vystoupili také Ing. Martin Bandík (BOZPO, Slovenská republika), Ing. Vladimír Havlena (Česká společnost stavebních koordinátorů), Ing. František Rožek (ROVS), Ing. Karel Škréta (VÚBP), Ing. Jiří Typlt (Metrostav), Mgr. Svatava Vachalová (Ecological Consulting).

Prezentace jsou na intranetu.« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS