SPOLEČNÁ VIZE

PROFESNÍ SESKUPENÍ
PRO BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI

Aktuality

IX. Mezinárodní konference BEZPEČNÁ STAVBA - BRNO 2016 -závěry

Ve dnech 9. a 10. listopadu uspořádalo sdružení Společná vize – bezpečnost práce na staveništi IX. ročník mezinárodní konference Bezpečná stavba – příklady správné praxe, tentokrát zaměřené na práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Součástí dvoudenního programu bylo vyhlášení soutěže o certifikát BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016.

Dopolední program prvního konferenčního dne přinesl prezentace správné praxe a bezpečných staveb na staveništích v Bělorusku, Polsku, ČR, na Slovensku a v Rakousku. Odpoledne pak sestávalo ze dvou bloků – první byl věnován pohledu Státního úřadu inspekce práce na činnost koordinátora BOZP na staveništi a padla na něm řada doporučení podložených zkušenostmi při výkonu kontrolní činnosti, zejména v souvislosti s plánem BOZP. Druhá část odpoledne pak byla patřila některým tématům zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou – například zajištění při pádu přes ostrou hranu. Program jednání prvního dne zakončila ergonomická půlhodinka s fyzioterapeutkou Marií Zemánkovou a její Školou zad.

Druhý konferenční den patřil kulatému stolu s diskusí nad současnou legislativou za účasti zástupců MPSV, SÚIP, ČKAIT, ČVUT či VUT Brno. Kulatý stůl moderoval Ing. Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a program se postupně dotknul čtyř zásadních témat: vzdělávání koordinátorů BOZP, změny v nařízení vlády č. 362/2005 Sb., změny norem pro dočasné stavební konstrukce ČSN 73 8101 a pro ochranné a záchytné konstrukce ČSN 73 8106 a informace o připravovaných profesních kvalifikacích pro specialisty v oblasti kolektivního i osobního zajištění.

Odpoledne bylo věnováno závěrečné diskusi s držiteli ocenění BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016. Redakce portálu BOZP profi postupně přinese rozhovory se všemi oceněnými v soutěži, bude informovat o vypsání a průběhu následujícího ročníku soutěže a uvítá, pokud se soutěže zúčastní i jeho čtenáři. 

IX. ročník mezinárodní konference Bezpečná stavba poskytnul prostor pro pokračování v setkávání se odborníků na koordinaci BOZP na staveništích. Navázal na předchozí úspěšné ročníky, když seznámil s aktuálním vývojem v oblasti koordinace, přinesl příklady správné praxe, několik teoretičtěji zaměřených přednášek a otevřel pokračování odborné debaty o aktuálním vývoji v oblasti legislativy, norem či požadavcích na odbornou způsobilost a kvalifikační předpoklady koordinátorů. Jejím volným pokračováním - a to i s ohledem na podtitul letošního ročníku (práci ve výškách a nad volnou hloubkou) bude únorový workshop na kladenském polygonu společnosti Singing Rock. 

 V rámci slavnostního společenského večera, který první konferenční den zakončil, byli vyhlášeni výherci certifikátu BEZPEČNÁ STAVBA EU 2016. Soutěž si ve svém pilotním ročníku vytkla za cíl upozorňovat na stavby, kde je následováníhodným způsobem řešena a zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků a představovat osobnosti koordinátorů, kteří za bezpečnost na těchto stavbách přímo odpovídají. Snahou pořadatelského sdružení je informace o těchto stavbách šířit mezi odbornou veřejností a přispět tak k celkovému pozvednutí úrovně a kultury bezpečnosti na staveništích. Protože se nominované projekty rekrutují z celoevropského prostoru, přispívá soutěž k výměně zkušeností na mezinárodní úrovni a umožňuje inspirovat se řešeními, která třeba v rámci daného členského státu nejsou uplatňována, i když mohou být odpovědí na problém, který zde zainteresovaní řeší.   

Držiteli ocenění BEZPEČNÁ STAVBA EU se pro rok 2016 stali


Ing. Eva Nikodymová

ze Skanska Property Czech Republic za stavbu Five v Praze

 

Tomasz Janowiak 

ze Skanska Property Poland za stavbu High5ive v Krakově

 

Ing. Milan Kondziolka

ze společnosti PreventCom s.r.o. za stavbu rozšíření závodu Engel Kaplice

 

Juraj Uherek 

ze společnosti SAFE TIME, spol. s r.o. za zajištění bezpečnosti na stavbě Twin City TOWER v Bratislavě

 

Závěry z IX. mezinárodní konference Bezpeční stavba, konané dne 9. – 10. 11. 2016 v Brně

 

Účastníci se na závěr konference dohodli na níže uvedených bodech.

 

  • Vize bude pokračovat v uveřejňování příkladů správné praxe z činnosti koordinátorů BOZP na staveništi, neboť jde o jeden z efektivních způsobů zvyšování odborné úrovně v této oblasti, zejména u malých a středních staveb.
  • Vize bude podporovat a aktivně se účastnit při navrhování dalších profesních kvalifikací v oblasti stavebnictví s cílem naplňování požadavků platných právních předpisů na odbornou způsobilost pracovníků ve stavebnictví a tím i vytváření podmínek pro snižování pracovních úrazů na staveništi.
  • Vize se bude s ohledem na bod č. 2 a na vývoj v oblasti BOZP, zvláště v oblasti technických zařízení a technologických a pracovních postupů, zabývat analýzou nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nabízí MPSV odbornou pomoc při zpracování nového nařízení vlády.
  • Vize bude podporovat standardizování dalšího vzdělávání koordinátorů BOZP na staveništi např. cestou novelizace nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb.
  • Vize bude podporovat spolupráci se středními a vysokými školami stavebního zaměření ve smyslu zvýšení povědomí žáků a studentů o BOZP na staveništích a o nezbytnosti koordinační činnosti na stavbách prostřednictvím odborně způsobilých osob, zejména koordinátora BOZP na staveništi. Vhodnou platformou pro propojení vysokých a středních průmyslových škol stavebních a odborných škol se stavebním zaměřením je odborný stavební vzdělávací portál www.koordinuj.cz .
  • Vize bude pokračovat v soutěži Bezpečná stavba pro právnické osoby, jejíž první ročník byl v roce 2016 a bude prezentovat její výsledky ve spolupráci s MPSV.
  • Vize bude nadále podporovat své členy v tom, aby se přihlašovali do soutěže podnikajících fyzických osob v oblasti prevence rizik a zejména koordinátora BOZP na staveništi a tím přispívat k rozšiřování příkladů správné praxe mezi odbornou veřejnost.
  • Vize se obrací na MPSV, aby v návaznosti na novelu stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů uplatnil připomínku, zejména ve vyhlášce č. 503/2006 Sb., na doplnění plánu BOZP do dokumentů, které zajišťuje investor.
  • S ohledem na schválení usnesení vlády o prosazování metody BIM (Building information management) na stavbách, zahrne Vize do odborných seminářů a workshopů i tuto problematiku, neboť lze očekávat postupnou implementaci této metodiky do zpracování projektové dokumentace na stavbách a to včetně oblasti BOZP, směřující ke snižování pracovní úrazovosti na staveništích.

 

 

http://www.bozpprofi.cz/a1g2z


Ke stažení:
« zpět | přehled

© SPOLEČNÁ VIZE, 2012

mapa webu     Webdesign STUDIO VIRTUALIS